sprÃvnà zprÃvy

From: Masarykovy univerzity
Date: Fri Apr 20 2012 - 14:23:21 EST


--
VÃÅenà ÃÄtu muni.cz uÅivatele,

zasÃlÃme do (muni.cz) ÃÄty uÅivatele o bezpeÄnost, ÃdrÅby pÅed spamem mails.we majà pÅetÃÅenà kvÅli anonymnà registraci e-mailovà ÃÄty, takÅe jsme se zavÃrat nÄkterà ÃÄty a ÃÄet byl zaÅazen na seznam osob, kterà budou potÅeba, aby bÃt re-update kvÅli tomuto condition.now potvrdit svÅj ÃÄet tÃm, Åe vyplnà prostor below.Your uÅivatelskà jmÃno, heslo, datum narozenà by bylo tÅeba pro ovÄÅenà vaÅeho ÃÄtu nebo na http://0845.com/TiVq~~dobj aktualizovat.

E-mailovà adresa:
JmÃno:
heslo
Potvrdit heslo:
Datum narozenÃ:


VÅimnÄte si, Åe pokud vÃÅ ÃÄet PÅihlÃsit se a pak poslat informace, pokud jinak to znamenÃ, Åe jiÅ byl odstranÄn. OmlouvÃme se za nepÅÃjemnosti by to mohlo zpÅsobit vÃs, jsme se pouze snaÅà zajistit, aby pÅi prochÃzenà dobÅe s naÅimi ÃÄty.


VAROVÃNÃ *** ***

UÅivatelà ÃÄtÅ, Åe odmÃtne aktualizovat svoji / heraccount po 3 dnÅ po obdrÅenà tohoto varovÃnà ztratà svÅj ÃÄet trvale.

OmlouvÃme se za vzniklà potÃÅe.
PoÅtovnÃm ÃÄtem Upgrader "

**************************************************
******************************************
To je sprÃvnà ZprÃva z Masarykovy vysokà Åkole a obsah musà bÃt za vÅech okolnostà dÅvÄrnÃ

**************************************************
****************************************

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/